Filozofický koncept

Kategoriální analýza

Otázka smyslu života je nejnaléhavější ze všech otázek. Je to filozofická otázka, která se týká každého člověka. Odpověď na ni pramení z přesvědčení, které jsme získali a které potřebujeme jako vnitřní kompas. (Max Lüscher)

Výrazný zájem o psychodiagnostiku charakterizoval Maxe Lüschera už jako šestnáctiletého školáka. Díky svému studiu fyziognomiky získal zvláštní povolení navštěvovat přednášky na univerzitě v Basileji. Jeho vědecká cesta vedla přes nauku o výrazu Ludwiga Klagese k antropologii Paula Häberlina, jehož přednášky ho jako studenta filozofie a psychologie fascinovaly. Kromě toho studoval aplikovanou psychologii i klinickou psychiatrii u Johna E. Staehelina, což bylo v té době možné i pro nelékaře. Kromě Paula Häberlina to byli filozofové Hermann Schmalenbach, Max Scheler a Hans Kunz, kteří měli významný vliv na jeho vědecký vývoj. Jejich prostřednictvím se seznámil s fenomenologií.

Max Lüscher se podrobně zabýval Häberlinovou filozofií, v jejíž funkční ontologii spatřoval základní kámen funkční psychologie. Podle Häberlina může filosofická antropologie odpovědět na otázku po podstatě člověka pouze tehdy, je-li založena na ontologii, a nikoli na empirii. V tomto ohledu zaujímá opačné stanovisko než jeho celoživotní přítel a psychiatr Ludwig Binswanger, zakladatel Daseinsanalyse. Häberlin kritizuje Binswangerův návrh fenomenologické antropologie za to, že zaměňuje "bytí" a "sebeobraz". Binswanger tak učinil krok směrem k čistě empirické psychologii, která se vyčerpává ve "výkladu fenomenálních obsahů". Podle Häberlina vychází z předpokladu: "Člověk je takový, jak se sám sobě jeví" (sebeobraz).

Místo zkoumání toho, co cítí každý, by se antropologie měla nejprve pokusit pochopit bytost, pro kterou jsou tyto pocity možné. Jen tak se lze vyhnout antropomorfní infekci fenomenologie. Max Lüscher se tohoto hrozivého problému ujímá. Netvrdil, že vypracuje zcela novou filozoficko-psychologickou větu. Sám sebe považoval za systematika.

Kategoriální psycho-logika

Vycházeje z Häberlina, rozvinul fenomenologickou antropologii, jejíž základní kategorie jsou odvozeny ze základní logické funkce vztahu subjekt-objekt. Naplňuje tak požadavek svého učitele, aby antropologická psychologie nebyla založena empiricky. Lüscher jde ještě o krok dále, když odvozuje také fenomenální obsahy (kategoriální psycho-logika). Lüscherova kostka, model psychických funkcí, představuje jednotu funkcí v jejich vzájemné závislosti. Vztahovost všech funkcí také umožňuje znázornit autoregulaci psychiky. Ve vztahu k funkčnímu modelu, Lüscherově kostce, to znamená: Pomocí Lüscherovy kostky lze kategoricky rozvinout všechny způsoby prožívání a chování.

Literature: 

  • Max Lüscher (1949), Die Farbe als psychologisches Untersuchungsmittel. Dissertation. Universität Basel;  
  • ders.: 1955, Psychologie und Psychotherapie als Kultur. Auszug aus der Habilitationsschrift, In: Willy Canziani (Hg.): Psychologia-Jahrbuch 1955. Zürich: Rascher-Verlag, S. 172-214.