Gebruiksvoorwaarden

Lüscher-Color-Diagnostik AG waardeert uw bezoek aan deze website en uw interesse in onze producten en diensten. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
Om het lezen te vergemakkelijken, wordt in dit document de mannelijke vorm gebruikt; het spreekt echter voor zich dat alle geslachten gelijkelijk worden aangesprok
en.

Inhoudsopgave

1. Beheerder van de website, toepassingsgebied van de gebruiksvoorwaarden
2. Diensten, beschikbaarheid, voorbehoud van recht op wijziging
3. Toegestaan gebruik van de website, gevolgen van ontoelaatbaar gebruik
4. Registratie, wachtwoord, blokkering, verwijdering
5. Gegevensbescherming, gegevensbeveiliging
6. Gebruiksrechten op informatie, beeldmateriaal, software, goederen
7. Intellectueel eigendom, persoonlijke en industriële eigendomsrechten, strafrecht
8. Aansprakelijkheid voor materiële gebreken en gebreken aan de titel, hyperlinks
9. Aanvullende overeenkomsten, plaats van jurisdictie, toepasselijk recht


1. Beheerder van de website, toepassingsgebied van de gebruiksvoorwaarden

1.1 De website wordt beheerd door Lüscher Color Diagnostik AG, Rauracherstr. 191, CH 4125 Riehen (hierna te noemen "websitebeheerder" of "ons"/"onze"). Het gebruik van deze website aangeboden door de website operator is uitsluitend toegestaan op basis van deze voorwaarden. Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangevuld, gewijzigd of vervangen door nadere voorwaarden, bijvoorbeeld voor de aankoop van producten en/of diensten. Door in te loggen of, indien een afzonderlijke login niet vereist is, door het gebruik aan te vangen, wordt de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden in hun respectievelijke versie aanvaard. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing als u de Website of delen ervan gebruikt vanaf andere internetpagina's die geheel of gedeeltelijk toegang bieden tot de Website. Algemene voorwaarden van de gebruiker die geen consument is die strijdig zijn met of afwijken van deze gebruiksvoorwaarden of wettelijke bepalingen worden niet erkend, tenzij de websitebeheerder uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.
1.2 In het geval van onze webaanbiedingen die gericht zijn op bedrijven of overheidsbedrijven, wordt het betreffende bedrijf of bedrijf vertegenwoordigd door de gebruiker en moet het de verantwoordelijkheid aanvaarden voor zijn handelingen en kennis.
1.3 Soweit der Nutzer die Möglichkeit hat, im Rahmen des Online-Angebots Dienste Dritter in Anspruch zu nehmen, kommt dadurch kein Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Websitebetreiber zustande. Die Nutzung solcher Dienste erfolgt auf der Grundlage eines gesonderten Vertrages zwischen dem Nutzer und dem jeweiligen Anbieter.

2. Diensten, beschikbaarheid, voorbehoud van recht op wijziging

2.1 Het doel van de website is om u te informeren over verschillende inhouden en diensten en om een boekingsmogelijkheid te openen.
2.2 De presentatie van en reclame voor artikelen of diensten in onze online shop vormt geen aanbod - ook niet wanneer prijzen worden vermeld - maar slechts een uitnodiging tot het indienen van een aanbod door de gebruiker. Door het boekingsproces te voltooien, doet de gebruiker een aanbod tot het sluiten van het contract voor het gebruik van de betreffende toepassing, dat door de websitebeheerder wordt geaccepteerd door middel van een afzonderlijke verklaring.
2.3 De website-exploitant heeft het recht om de exploitatie van de website te allen tijde geheel of gedeeltelijk stop te zetten. Gezien de aard van internet en computersystemen garandeert de websitebeheerder niet dat de website ononderbroken beschikbaar is.
2.4 De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder kennisgeving verbeteringen of wijzigingen aan te brengen in de informatie, diensten, producten en andere inhoud van de website.
2.5 De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen voor zover dit redelijk is voor de gebruiker, rekening houdend met zijn belangen. Dit geldt in het bijzonder als veranderingen redelijk lijken om redenen van veiligheid, technische beschikbaarheid, technische vooruitgang of het bedrijfsmodel van Lüscher Color Diagnostik AG. Geregistreerde gebruikers worden per e-mail op de hoogte gesteld van de wijzigingen. Als de gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging in de gebruiksvoorwaarden, heeft de websitebeheerder het recht om de functionaliteiten (inclusief de werking van het gebruikersaccount) te beperken of stop te zetten.

3. Toegestaan gebruik van de website, gevolgen van ontoelaatbaar gebruik

3.1 Alle online diensten (inclusief de Web Shop) op de Website worden uitsluitend aangeboden om u in staat te stellen de kenmerken en beschikbaarheid van onze producten of diensten te controleren, om rechtmatige bestellingen te plaatsen, om onze Web Shop te gebruiken of om andere zaken met ons te doen. De Gebruiker mag de Website alleen gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en voor de hierboven beschreven doeleinden of zoals toegestaan door de wet.
3.2 De Gebruiker stemt in het bijzonder in met het volgende:
3.2.1 De Gebruiker mag de Website niet gebruiken op een manier die inbreuk kan maken op de eigendomsrechten van derden. In het bijzonder mag de gebruiker geen hyperlinks of inhoud invoeren, opslaan of verzenden waar hij geen recht op heeft, met name als deze hyperlinks of inhoud in strijd zijn met geheimhoudingsverplichtingen of onwettig zijn.
3.2.2 De gebruiker mag geen apparaten, mechanismen, software of andere scripts gebruiken die de werking van de website kunnen verstoren. Hieronder valt ook het uploaden van bestanden die besmet zijn met virussen, zogenaamde Trojaanse paarden of andere programma's die software kunnen beschadigen.
3.2.3 Het is de gebruiker verboden om door ons gegenereerde content te blokkeren, overschrijven of bewerken of de website op een andere manier te verstoren.
3.2.4 De gebruiker mag zonder onze toestemming geen toegang verkrijgen of proberen te verkrijgen tot een van onze netwerken.
3.2.5 De gebruiker mag geen ongeoorloofde, frauduleuze of anderszins valse boekingen doen, in het bijzonder geen boekingen die zijn betaald met een creditcard of via de rekening van een derde die hiervoor geen toestemming heeft gegeven.
3.2.6 Het is de gebruiker verboden handelingen te verrichten die kunnen leiden tot een onredelijke of overmatige belasting van onze IT-infrastructuur.
3.2.7 Het is de gebruiker verboden om gegevens van onze website te reproduceren voor commerciële doeleinden. Dit omvat het vermelden van prijzen voor onze producten en diensten op een andere website of een andere online server. In het bijzonder mag de gebruiker de op de website opgeslagen informatie niet kopiëren, verspreiden, anderszins gebruiken of reproduceren met behulp van "robots", andere zoekmachinetechnologieën of via andere automatische mechanismen.
3.3 In geval van schending van deze gebruiksvoorwaarden behoudt de websitebeheerder zich het recht voor de gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen en/of orders niet uit te voeren. Andere rechten van de websitebeheerder die voortvloeien uit de wet of volgens deze gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.

4. Registratie, wachtwoord, blokkering, verwijdering

4.1 Sommige pagina's van de website kunnen met een wachtwoord zijn beveiligd. Voor de veiligheid van zakelijke transacties is toegang tot deze met een wachtwoord beveiligde pagina's alleen mogelijk en toegestaan voor geregistreerde gebruikers. Er bestaat geen recht op registratie op onze website. In het bijzonder behoudt de exploitant van de website zich het recht voor om websites die voorheen vrij toegankelijk waren, te onderwerpen aan registratie. De exploitant van de website heeft het recht - in het bijzonder onder voorbehoud van afwijkende algemene voorwaarden volgens de wet op de gegevensbescherming - de toegangsbevoegdheid te allen tijde zonder opgaaf van redenen in te trekken of tijdelijk te beperken door de toegangsgegevens te blokkeren, in het bijzonder wanneer de gebruiker:
4.1.1 valse informatie heeft verstrekt voor registratie,
4.1.2 deze Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden, of zijn zorgplicht bij het omgaan met de Toegangsgegevens heeft geschonden,
4.1.3 enige toepasselijke wet heeft overtreden bij de toegang tot of het gebruik van de Website; of
4.1.4 de Website of zijn gebruikersaccount gedurende langere tijd niet heeft gebruikt en de gebruiker geen interesse heeft getoond om de interactie voort te zetten, zelfs nadat hij hiervan op de hoogte is gesteld.
4.2 In gevallen waarin registratie is voorzien of mogelijk is, is de gebruiker verplicht bij registratie waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en ons onmiddellijk online op de website op de hoogte te stellen van eventuele latere wijzigingen. De gebruiker moet ervoor zorgen, met name via de instellingen van zijn e-mailprovider, dat hij de e-mails ontvangt die door ons worden verzonden naar het e-mailadres dat hij heeft opgegeven.
4.3 Na succesvolle registratie ontvangt de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna: "gebruikersgegevens"). Bij de eerste toegang tot de website zal de gebruiker het door ons toegezonden wachtwoord, indien van toepassing, wijzigen in een wachtwoord dat alleen hij kent. De gebruikersgegevens stellen de gebruiker in staat zijn of haar gegevens in te zien of te wijzigen of, indien van toepassing, verleende toestemmingen voor gegevensverwerking (bijv. van accountgegevens) in te trekken of uit te breiden of een recht van bezwaar uit te oefenen.
4.4 De gebruiker dient zijn gebruikersgegevens geheim te houden en ervoor te zorgen dat deze niet aan derden bekend worden. De gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die onder zijn gebruikersgegevens worden uitgevoerd, in het bijzonder bestellingen. Na elk gebruik moet de gebruiker het met een wachtwoord beveiligde deel van de website verlaten door uit te loggen.
4.5 Indien de gebruiker bemerkt dat zijn gebruikersgegevens door derden worden misbruikt, is hij verplicht de beheerder van de website hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, in ieder geval in tekstvorm. Na ontvangst van deze informatie zal de websitebeheerder de toegang van de gebruiker tot het met een wachtwoord beveiligde gedeelte met zijn gebruikersgegevens tijdelijk blokkeren en de blokkering pas weer opheffen als de gebruiker de websitebeheerder hierom afzonderlijk verzoekt of zich opnieuw registreert.
4.6 De gebruiker heeft te allen tijde het recht om de verwijdering van zijn registratie voor het met een wachtwoord beveiligde deel van de website in tekstvorm aan te vragen. Dit recht is onderworpen aan de voorwaarde dat de verwerking van lopende contractuele relaties de verwijdering van de registratie niet verhindert. In het geval van een verzoek tot verwijdering dat niet is uitgesloten door het bovengenoemde voorbehoud, zal de websitebeheerder alle gebruikersgegevens en alle andere opgeslagen persoonlijke gegevens van de gebruiker verwijderen zodra deze niet langer nodig zijn.

5. Gegevensbescherming, gegevensbeveiliging

5.1 Bij de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens van de gebruiker van de website houdt de website-exploitant zich aan de toepasselijke bepalingen van het gegevensbeschermingsrecht, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De websitebeheerder kan hiervoor ook andere dienstverleners gebruiken. Persoonsgegevens worden gebruikt op basis van wettelijke toestemming, in het bijzonder in verband met het nakomen van contractuele verplichtingen van de websitebeheerder tegenover de gebruikers. Indien nodig zal de websitebeheerder de toestemming van de gebruiker verkrijgen voor individuele gegevensverwerkingsactiviteiten. De details van de gegevensverwerking zijn te vinden in het privacybeleid op onze website.
5.2 De door ons gebruikte servers zijn beveiligd door middel van passende technische maatregelen. De gebruiker is zich er echter van bewust dat er voor alle gebruikers een risico bestaat dat verzonden gegevens tijdens de overdracht kunnen worden uitgelezen. Dit geldt niet alleen voor de uitwisseling van informatie, eventueel per e-mail, die via het systeem verloopt, maar ook voor andere eventueel geïntegreerde berichtensystemen en voor alle andere overdrachten van gegevens. De vertrouwelijkheid van gegevens die tijdens het gebruik worden overgedragen, kan daarom niet volledig worden gegarandeerd. De gebruiker moet de beheerder van de website onmiddellijk op de hoogte stellen van opvallende processen die mogelijk in strijd zijn met de wet op de gegevensbescherming. De websitebeheerder zal dergelijke verdachte feiten onmiddellijk controleren.

6. Gebruiksrechten op informatie, beeldmateriaal, software, goederen

6.1 Op het gebruik van de op onze website ter beschikking gestelde informatie, beeldmateriaal en software zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Eventueel apart overeengekomen licentievoorwaarden prevaleren boven deze gebruiksvoorwaarden.
6.2 De website-exploitant verleent de gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de op de website ter beschikking gestelde informatie, beeldmateriaal en andere auteursrechtelijk beschermde werken, in het bijzonder bestelde goederen, te gebruiken in de overeengekomen mate of, bij gebreke van een overeenkomst tussen ons en de gebruiker, in de mate dat dit overeenstemt met het doel dat de website-exploitant met de terbeschikkingstelling en overdracht nastreeft en onder de wettelijke toelatingen (bv. het recht op privékopiëren) valt.
6.3 De informatie, beeldinhoud, overige inhoud van de website of bestelde goederen mogen - behoudens wettelijke toestemming - op geen enkel moment door de gebruiker aan derden worden verspreid, verhuurd of anderszins worden overgedragen. Verdere beperkingen en details kunnen voortvloeien uit de volgende bepalingen in punt 7 hieronder.
6.4 De artikelen 69a e.v. van de Duitse auteurswet (UrhG) blijven onaangetast.

7. Intellectueel eigendom, persoonlijke en industriële eigendomsrechten, strafrecht

7.1 Onverminderd de bijzondere bepalingen in artikel 6 van deze gebruiksvoorwaarden mogen informatie, afbeeldingen, grafieken, merknamen en andere inhoud van de website niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of anderszins geëxploiteerd zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
7.2 De beheerder van de website verleent de gebruiker geen gebruiksrechten of andere rechten van welke aard dan ook, anders dan de rechten die uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden worden verleend. Dit geldt in het bijzonder voor rechten op een naam en industriële eigendomsrechten zoals gebruiksmodellen of handelsmerken. Wij zijn evenmin verplicht dergelijke rechten aan de gebruiker te verlenen.
7.3 De gebruiker verzekert dat de inhoud van de door hem/haar verzonden informatie niet in strijd is met de toepasselijke strafrechtelijke verboden.
7.4 Indien de websitebeheerder kennis krijgt van schendingen van deze verzekering, is de websitebeheerder gerechtigd gerechtelijke stappen te ondernemen (inclusief het inschakelen van strafrechtelijke vervolgingsinstanties).

8. Aansprakelijkheid voor materiële gebreken en gebreken aan de titel, hyperlinks

8.1 Voor zover informatie en beeldinhoud door de website-exploitant kosteloos ter beschikking worden gesteld, is aansprakelijkheid voor materiële gebreken en juridische tekortkomingen van de informatie en beeldinhoud, in het bijzonder voor de juistheid, het ontbreken van fouten, het ontbreken van eigendoms- en auteursrechten van derden, de volledigheid en/of bruikbaarheid - behoudens in geval van opzet of bedrog - uitgesloten. Verdere aansprakelijkheid van onze kant is uitgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld volgens de wet op productaansprakelijkheid of in gevallen van opzettelijk wangedrag, grove nalatigheid, persoonlijk letsel of overlijden, het niet voldoen aan gegarandeerde kenmerken, het bedrieglijk verzwijgen van een gebrek of in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. Schadevergoeding voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract, tenzij deze opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.
8.2 De Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. De beheerder van de website streeft ernaar deze inhoud actueel te houden. Desondanks kan de beheerder van de website niet uitsluiten dat de links in bepaalde gevallen niet meer functioneren of (auteursrechtelijk) illegale inhoud bevatten. Als gebruikers de websitebeheerder op de hoogte stellen van dergelijke afwijkingen, zal de websitebeheerder de zaak onmiddellijk onderzoeken. De website-exploitant aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites, noch neemt de website-exploitant deze websites en hun inhoud over als zijn eigen websites, omdat de website-exploitant geen controle heeft over de gelinkte informatie en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daar wordt aangeboden. Het gebruik ervan is voor eigen risico van de gebruiker.
8.3 Hoewel wij er altijd naar streven om de website virusvrij te houden, garandeert de websitebeheerder niet dat de website goed functioneert of virusvrij is buiten het kader van de toepasselijke dwingende wettelijke vereisten. Alvorens informatie en bestanden te downloaden, dient de gebruiker ervoor te zorgen dat passende beveiligingsapparatuur en virusscanners aanwezig zijn voor zijn of haar eigen bescherming en om virussen op de website te voorkomen.
8.4 Een wijziging van de bewijslast in het nadeel van de gebruiker is niet verbonden met de bovenstaande bepalingen in sectie 8.1.

9. Aanvullende overeenkomsten, plaats van jurisdictie, toepasselijk recht

9.1 Voor aanvullende overeenkomsten is ten minste de tekstvorm vereist.
9.2 Indien de gebruiker een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de gebruiker en de websitebeheerder onze maatschappelijke zetel (zie hieronder).
9.3 De rechtsverhouding tussen de websitebeheerder en de gebruiker wordt beheerst door Zwitsers recht, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De wettelijke bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en inzake de toepasselijkheid van dwingende bepalingen, in het bijzonder van het land waar de gebruiker als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.
9.4 Indien afzonderlijke of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn, gelden in plaats daarvan de wettelijke bepalingen. De gedeeltelijke ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Lüscher-Color-Diagnostik AG

Rauracherstrasse 191
CH – 4125 Riehen
info(at)luscher-color.com