Gegevensbeveiliging

I. Juridisch kader, verantwoordelijke instantie, definities
II. Rechten van de betrokkene
III Algemene informatie over gegevensverwerking (gegevensverwerking voor informatief gebruik van de website, technische achtergrond, cookies, etc.)
IV. Speciale opmerkingen over gegevensverwerking in het kader van het gebruik van extra functies
V. Overige

I. Algemene informatie, verantwoordelijke instantie en wettelijk kader

1. Inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring, wettelijk kader en beginselen voor gegevensverwerking
We hebben dit Privacybeleid afgestemd op zowel de Zwitserse Wet Bescherming Persoonsgegevens als de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming - "GDPR". De GDPR wordt wereldwijd beschouwd als een maatstaf voor sterke gegevensbescherming. Of en in welke mate de GDPR van toepassing is, hangt echter af van het individuele geval.
In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u hoe en met welk doel wij welke van uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken (wij spreken van persoonlijke gegevens, zie de definitie hieronder in sectie 3 lit. a)).
Specifiek informeren wij u hier, onder andere:
> welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken
> voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens gebruiken;
> wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens
> hoe lang we uw persoonsgegevens verwerken
> welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens; en hoe u contact met ons kunt opnemen.
Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming (Zwitserse wet op de gegevensbescherming ("DSG"), DSGVO en Duitse federale wet op de gegevensbescherming "BDSG") en dit privacybeleid.
Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen we persoonlijke gegevens over u.
2. Verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke voor de verwerking is volgens de gegevensbeschermingswetgeving verantwoordelijk voor een specifieke gegevensverwerking. De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen of dergelijke).
De verantwoordelijke instantie (hierna ook "wij", "ons", "onze") in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens is:

Lüscher-Color-Diagnostik AG,
Rauracherstr. 191
CH 4125 Riehen
Schweiz
info@luscher-color.com

De contactgegevens van onze vertegenwoordiger in de EU volgens art. 27 DSGVO zijn als volgt:

Orth Kluth Rechtsanwälte PartG mbB,
Kaistr. 6,
40221 Düsseldorf
Deutschland

3. Definities
Onze gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de termen die worden gebruikt in de Europese Richtlijn en Ordinance Maker bij het aannemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO). Hieronder lichten we de belangrijkste begrippen toe:
a) Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
b) Betrokkene betekent elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.
c) Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.
d) Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.
e) Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.
f) Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
g) De voor de verwerking verantwoordelijke of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of kunnen de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in de wetgeving van de Unie of de lidstaat worden vastgesteld.
(h) Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens en in overeenstemming met de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 28 GDPR.
(i) Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan aan wie, al dan niet als derde, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak uit hoofde van de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.
(j) Onder "derde" wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
(k) Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige, bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

II. Rechten van de betrokkene volgens art. 15 e.v. en art. 77 DSGVO en art. 25 e.v. DSG

1. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)
Als de gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 (1) e) of f) DSGVO, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze gegevensbeschermingsverklaring.
Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct-marketingdoeleinden.
2. Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Wij verkrijgen deze toestemming van u voordat de gegevensverwerking begint waarvoor uw toestemming vereist is. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor zover het nog niet mogelijk is om uw toestemming in te trekken door op links te klikken of uw browserinstellingen aan te passen, volstaat het om ons een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.
3. Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteitBij inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
De bevoegde toezichthoudende autoriteit in Zwitserland is de Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC).
In Duitsland is de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties in de Europese Unie de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd.
Een lijst met commissarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

De gegevensbeschermingsautoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-999

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de4.

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of een andere verantwoordelijke te laten overhandigen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.
5. Informatie, correctie, blokkering, verwijderingBinnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat hierboven is vermeld in sectie I.2.

III. Gegevensverwerking tijdens informatief gebruik van de website, technische achtergrond, cookies enz.

Wij verzamelen en verwerken de hieronder in sectie 3 tot en met 7 genoemde persoonsgegevens voor de daarin genoemde doeleinden, op basis van de daarin genoemde rechtsgronden en voor de daarin genoemde duur.
1. Rechtsgrondslag en opslagperiode
Voor zover u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in de zin van art. 4 nr. 1 DSGVO, dient art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking. De verwerking van persoonsgegevens die wij nodig hebben om contractuele of precontractuele verplichtingen na te komen, is gebaseerd op Art. 6 (1) (b) DSGVO. Als de verwerking noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde partij te waarborgen en als de belangen, fundamentele vrijheden en grondrechten van de betrokkene niet zwaarder wegen, gebruiken we art. 6 (1) (f) DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.
Voor de verwerkingen die door ons worden uitgevoerd, geven we hieronder voor elk geval de toepasselijke rechtsgrondslag aan. Een verwerking kan ook op meerdere rechtsgrondslagen zijn gebaseerd.
Voor de door ons uitgevoerde verwerkingen geven we hieronder in elk geval aan hoe lang de gegevens door ons worden opgeslagen en wanneer ze worden verwijderd of geblokkeerd. Tenzij hieronder een expliciete bewaartermijn wordt aangegeven, worden uw persoonsgegevens verwijderd of geblokkeerd zodra het doel of de rechtsgrond voor de opslag niet langer van toepassing is.
De opslag kan echter na de opgegeven tijd plaatsvinden in het geval van een (dreigend) rechtsgeschil met u of andere gerechtelijke procedures of indien opslag is voorgeschreven door wettelijke voorschriften waaraan wij als verantwoordelijke partij zijn onderworpen (bijv. § 257 HGB, § 147 AO). Als de door de wettelijke voorschriften voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of verwijderd, tenzij verdere opslag door ons noodzakelijk is en hiervoor een wettelijke basis bestaat.
2. Gegevensbeveiliging
We gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, evenals de bestaande risico's van een datalek (inclusief de waarschijnlijkheid en de impact ervan) voor de betrokkene. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.
Op verzoek geven we je graag meer gedetailleerde informatie. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hierboven).
3. Gegevens verwerkt tijdens het (informatief) gebruik van de website
Het is onvermijdelijk dat wij u alleen van de voordelen van ons internetaanbod kunnen laten profiteren als bepaalde persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die noodzakelijk zijn voor de werking van de website, door ons worden verzameld wanneer u de website gebruikt.
Wij verzamelen deze gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons (inclusief in de vorm van gebruiksvoorwaarden voor dit internetaanbod) (art. 6 lid 1 letter b) DSGVO) of indien u hiervoor toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 letter a) DSGVO). Verder verzamelen wij deze gegevens indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de website en uw belang bij de bescherming van uw persoonsgegevens hier niet tegen opweegt (art. 6 lid 1 letter f) DSGVO).
Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens van u:
Apparaatgegevens: Toegangsgegevens omvatten het IP-adres, apparaat-ID, apparaattype, apparaatspecifieke instellingen, de datum en tijd van het ophalen, tijdzone, de hoeveelheid overgedragen gegevens en het bericht of de gegevensuitwisseling voltooid was, crash van het eindapparaat, browsertype en besturingssysteem. Deze toegangsgegevens worden verwerkt om de werking van de website technisch mogelijk te maken.Informatie met uw toestemming: Wij verwerken andere informatie (bijv. geo-locatiegegevens, persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres, etc.) als u ons hiervoor toestemming geeft.
4. Neem contact met ons op
Wanneer u (proactief) contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens door ons opgeslagen om uw vraag te kunnen beantwoorden. Het verstrekken van bepaalde waarheidsgetrouwe gegevens is vereist om uw aanvraag te verwerken, andere informatie is vrijwillig. Verplichte gegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden zijn als zodanig gemarkeerd, de overige gegevens worden vrijwillig verstrekt. De verwerking van de bovengenoemde gegevens is gebaseerd op uw toestemming, die u hebt gegeven door contact met ons op te nemen, in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a) DSGVO en, voor zover het gaat om speciale categorieën van persoonsgegevens (bijv. gezondheidsgegevens of andere "gevoelige" gegevens), in overeenstemming met art. 9 lid 2 letter a) DSGVO. De verzamelde persoonsgegevens worden onmiddellijk na de volledige afhandeling van uw verzoek gewist, tenzij deze nodig zijn voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u op grond van art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.
5. Geautomatiseerde verwerking en gebruik van cookies
Voor de werking van onze website kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het apparaatgeheugen van uw eindapparaat en, indien van toepassing, worden toegewezen aan het mobiele apparaat dat u gebruikt en waardoor bepaalde informatie naar het kantoor stroomt dat de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw eindapparaat en kunnen daarom geen schade veroorzaken. Ze dienen om ons internetaanbod over het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken, d.w.z. aangenamer voor jou.
Cookies kunnen een gebruiker niet direct identificeren, maar ze kunnen wel gegevens bevatten waarmee het gebruikte apparaat kan worden herkend. In sommige gevallen bevatten cookies echter alleen informatie over bepaalde instellingen die niet aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw internetsessie afsluit, en permanente cookies, die na de individuele sessie worden opgeslagen.
Met betrekking tot hun functie wordt een onderscheid gemaakt tussen cookies:
Technisch noodzakelijke cookies: deze zijn absoluut noodzakelijk om binnen onze website te kunnen navigeren, om basisfuncties te kunnen gebruiken en om de veiligheid van de website te garanderen; ze verzamelen geen informatie over u voor marketingdoeleinden en slaan niet op welke websites u hebt bezocht;Prestatiecookies: deze verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, welke pagina's u bezoekt en bijv. Ze verzamelen geen informatie waarmee je geïdentificeerd kunt worden - alle verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om onze website te verbeteren en om te achterhalen wat onze gebruikers interesseert;Advertentiecookies, Targeting Cookies: Deze worden gebruikt om de gebruiker op maat gemaakte advertenties of aanbiedingen van derden te bieden en om de effectiviteit van deze aanbiedingen te meten;Sharing Cookies: Deze worden gebruikt om de interactiviteit van websites met andere diensten (bijv. sociale netwerken) te verbeteren. Elk gebruik van cookies dat vanuit technisch oogpunt niet absoluut noodzakelijk is, vormt een gegevensverwerking die alleen kan worden uitgevoerd met uw uitdrukkelijke en actieve toestemming conform art. 6 (1) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. S. 1 lit. a) DSGVO, § 25 para. 1 TTDSG (in Zwitserland ook toegestaan zonder toestemming als wordt verwezen naar het gebruik van dergelijke cookies, als wordt verwezen naar de mogelijkheid om deze gegevensverwerking te weigeren, art. 45c lit. b van de Zwitserse telecommunicatiewet (FMG)). Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van reclame-, targeting- of sharing-cookies. Daarnaast geven wij uw door cookies verwerkte persoonsgegevens alleen door aan derden als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. a) DSGVO, § 25 lid 1 TTDSG, in Zwitserland alleen als u dit niet hebt geweigerd, art. 45c lit. b van de Zwitserse telecommunicatiewet (FMG).
De volgende technisch noodzakelijke cookies kunnen op onze website worden gebruikt:
Naam cookie: [necessary_opt_in]; Doel en opgeslagen gegevens: [Slaat toestemming op om technisch noodzakelijke cookies te plaatsen]; Geldigheidsduur: SessionCookie naam: [session_cookie]; Doel en opgeslagen gegevens: [Bevat alleen referentie-ID naar inhoud van winkelwagentje en persoonlijke voorkeuren]; Geldigheidsduur: We maken geen gebruik van session advertising, targeting of sharing cookies.
6. Ontvangersgroep; overdracht derde land
Binnen ons bedrijf hebben de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de aanvragen toegang tot uw gegevens. Daarnaast maken we gebruik van externe dienstverleners, met name orderverwerkers conform art. 28 DSGVO of art. 9 lid 1 DSG (Zwitserland), voor zover we zelf geen diensten kunnen of redelijkerwijs kunnen uitvoeren. Deze externe dienstverleners zijn voornamelijk leveranciers van IT-diensten en telecommunicatiediensten. Als bepaalde dienstverleners expliciet worden genoemd, vindt u ook verdere informatie in de gegevensbeschermingsverklaringen van de dienstverleners.
Een doorgifte naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vindt alleen plaats onder bepaalde voorwaarden in het kader van art. 44 e.v. DSGVO of in Zwitserland volgens de bepalingen van art. 44 e.v. DSGVO. DSGVO of in Zwitserland volgens Art. 16ff. DSG.
Sommige derde landen - waaronder bijvoorbeeld Zwitserland - zijn door de Europese Commissie gecertificeerd als landen die een gegevensbescherming bieden die vergelijkbaar is met de EER-norm door middel van zogenaamde adequaatheidsbesluiten (een lijst van deze landen en een kopie van de adequaatheidsbesluiten kunnen hier worden verkregen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). In andere derde landen waarnaar persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, is het echter mogelijk dat er geen consistent hoog niveau van gegevensbescherming is door een gebrek aan wettelijke bepalingen. Als dit het geval is, zorgen we ervoor dat de gegevensbescherming voldoende gewaarborgd is. Dit is mogelijk via bindende bedrijfsvoorschriften, standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens (beschikbaar op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en), certificaten of erkende gedragscodes.
7. Minderjarigen
Onze website is niet gericht op kinderen. Personen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of toestemmingsverklaringen indienen zonder toestemming van hun wettelijke voogden. We willen ouders en voogden en minderjarigen dringend verzoeken de bepalingen van de GDPR na te leven en geen leeftijdsbeperkingen te omzeilen.
8. Geen geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) We zijn niet van plan om persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld te gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering).

IV. Speciale opmerkingen over gegevensverwerking in het kader van de toepassing van extra functies

Betalingsproces
Voor je aankoop in onze online shop kun je kiezen uit de volgende betaalmethoden: VISA of Master Card creditcard, TWINT, PayPal, bankoverschrijving (vooruitbetaling).
Om de transactie te verwerken, inclusief facturering, verwerken we je betalingsgegevens zoals bank- en creditcardgegevens ten behoeve van de betalingsverwerking en facturering volgens de geselecteerde betaalmethode. Voor het verwerken van de transactie worden uw gegevens, voor zover nodig, doorgegeven aan betalingsdienstaanbieders en - indien nodig - aan incassodienstaanbieders.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met de bestelling en facturering is art. 6 lid 1 b) DSGVO. Neem ook kennis van het gedeelte over de groep ontvangers en de doorgifte aan derde landen, evenals de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve betalingsdienstaanbieders.

V. Andere

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de wet.