Algemene voorwaarden

Inhoud:
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Zustandekommen des Vertrages
§ 3 Lieferung, Versandkosten, Gefahrübergang, Rückgabe der Ware
§ 4 Eigentumsvorbehalt
§ 5 Zahlungen
§ 6 Mängelrüge und Gewährleistung
§7 Haftung
§ 8 Datenschutz
§ 9 Schlussbestimmungen
§ 9.1 Erfüllungsort
§ 9.2 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
§ 9.3 Abänderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

§ 1 Toepassingsgebied

Voor de zakelijke relatie tussen LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG en de Koper gelden uitsluitend de volgende Algemene Handelsvoorwaarden.

§ 2 Sluiting van het contract
Wanneer de klant een bestelling verstuurt, wordt deze per e-mail bevestigd. Als de bestelling niet binnen 24 uur wordt geannuleerd, wordt onmiddellijk na ontvangst van de betaling geleverd.

§ 3 Levering, verzendkosten, risico-overgang, retourzending
De levering geschiedt met de bijkomende verzendkosten. Alle risico's en gevaren van de verzending gaan op de klant over zodra de goederen door LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG aan de in opdracht gegeven logistieke partner zijn overgedragen.
Terugzending van de goederen is niet mogelijk.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG totdat alle vorderingen op de Koper volledig zijn voldaan.

§ 5 Betalingen
De klant heeft de keuze tussen vooruitbetaling of online betaling met een creditcard via de standaard SSL- of SET-procedure. Bij vooruitbetaling worden de goederen na ontvangst van het factuurbedrag door LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG verzonden.

§ 6 Melding van gebreken en garantie
De klant dient de bestelde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren en LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG binnen zeven kalenderdagen schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken of afwijkingen van de bestelling.
De klant heeft recht op het verhelpen van gebreken of op vervanging als de geleverde goederen een gebrek vertonen. LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG heeft het recht om het soort genoegdoening te kiezen. Onbeduidende afwijkingen van de gegarandeerde eigenschappen van de goederen doen geen garantierechten ontstaan.
Alle andere wettelijke garantiebepalingen, in het bijzonder vermindering en ontbinding, zijn uitgesloten - voor zover wettelijk toegestaan.

§ 7 Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG is uitgesloten - voor zover wettelijk toegestaan - tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid. In geen geval is LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG aansprakelijk voor lichte nalatigheid, indirecte/middellijke schade en gevolgschade, winstderving, niet gerealiseerde besparingen of schade als gevolg van vertraging in de levering.
Bovendien wijst LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG aansprakelijkheid af in het geval van onjuiste opslag of gebruik van de goederen of iets dergelijks door de klant of een derde partij in strijd met het contract.

§ 8 Gegevensbescherming
De overdracht van uw gegevens bij betaling met een creditcard wordt uitgevoerd met behulp van de standaard SSL- of SET-procedure, die gegevens tussen u en onze webserver continu versleutelt. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres of creditcardnummer tijdens het betaalproces van safer-pay niet door buitenstaanders kunnen worden gelezen.
Uw gegevens worden uiteraard niet doorgegeven aan derden. De gegevens van de bestellingen worden uitsluitend gebruikt voor de zakelijke afhandeling. Ons reglement voor gegevensbescherming vindt u hier. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden gaat u akkoord met dit privacybeleid.

§ 9 Slotbepalingen
§ 9.1 Plaats van uitvoering
De plaats van uitvoering van betalingen is de statutaire zetel van LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG.
§ 9.2 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De contractuele relatie tussen LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG en de klant evenals de respectievelijke algemene voorwaarden worden beheerst door Zwitsers recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. De exclusieve bevoegde rechtbank is de burgerlijke rechtbank van Basel-Stadt, tenzij er een andere verplichte wettelijke bevoegde rechtbank bestaat.
§ 9.3 Wijziging van de Algemene Voorwaarden
LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Kintakt:
Lüscher-Color-Diagnostik AG
Rauracherstr. 191
CH-4125 Riehen /BS
UID: CHE-103.904.045
info(at)luscher-color.com

Stand: 30.03.2022